Studium

Základní umělecké vzdělávání ve školním roce 2022/2023

je organizováno a realizováno pro žáky přípravného studia, 1., 2., 3., 4., 5. a 6. ročníků prvního i druhého vzdělávacího stupně základního studia, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé, ve všech studijních zaměřeních v oblastech Hudební interpretace, Recepce a reflexe hudby podle vlastního školního vzdělávacího programu.

Pro žáky 7. ročníků prvního vzdělávacího stupně základního studia i studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin ve všech hlavních i v kolektivních předmětech – hudební nauka, komorní hra, hra ve smyčcovém souboru, hra v komorním orchestru – podle v úvodním odstavci uvedených, platných učebních plánů a učebních osnov schválených MŠMT ČR.

Vzdělávací obsah hudebního oboru Soukromé základní umělecké školy Zavadilka, o.p.s. bude výhledově postupně organizován a realizován výhradně podle vlastního školního vzdělávacího programu ve dvou vzájemně provázaných oblastech:

Hudební interpretace a tvorba,
Recepce a reflexe hudby.

V současné době je vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu Soukromé základní umělecké školy Zavadilka, o. p. s. predikován očekávanými výstupy žáků 3. ročníku základního studia prvního i druhého vzdělávacího stupně. Přičemž očekávané ročníkové výstupy na konci 3. ročníku prvního i druhého vzdělávacího stupně základního studia ve všech studijních zaměřeních jsou pojaty jako orientační a nemají závazný charakter. Postupně budou vytýčené očekávané ročníkové výstupy na konci 7. ročníku prvního vzdělávacího stupně základního studia i studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a na konci 4. ročníku druhého vzdělávacího stupně základního studia i studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin ve všech studijních zaměřeních představovat závazné minimum. V současné době je toto závazné minimum dále rozpracováno do ročníkových výstupů ve všech studijních zaměření prvního i druhého vzdělávacího stupně přípravného studia, základního studia, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé, na základě předlohy závazných rámců rámcového vzdělávacího programu základního uměleckého vzdělávání. Mají činnostní povahu se zaměřením na jejich praktické využití.

Vzdělávání žáků v přípravném studiu v prvním vzdělávacím stupni je jednoleté nebo dvouleté a zahrnuje poznávání, ověřování i rozvíjení předpokladů žáků včetně jejich zájmu o umělecké vzdělávání. Žáci jsou vedeni k elementárním návykům a dovednostem, které jsou důležité pro jejich další umělecký vývoj. Připravuje žáky pro studium v prvním a ve druhém vzdělávacím stupni. Ve druhém vzdělávacím stupni má stejné parametry zohledněny příslušnou věkovou kategorií. Je pouze jednoleté.

Vzdělávání žáků v prvním vzdělávacím stupni základního studia je sedmileté a je zaměřeno na rozvíjení individuálních dispozic žáků. Progresivní vzdělávání v Soukromé základní umělecké škole Zavadilka, o.p.s. připravuje žáky jednak na návazné vzdělávání, především v konzervatořích, nebo ve středních školách s uměleckým, případně pedagogickým zaměřením, a jednak na rozvoj jejich individuálních neprofesionálních aktivit.

Vzdělávání žáků ve druhém vzdělávacím stupni základního studia je čtyřleté a v Soukromé základní umělecké škole Zavadilka, o.p.s.klade důraz na praktické uplatňování získaných dovedností a hlubší rozvoj zájmů žáků. Umožňuje jejich osobnostní růst v rámci aktivní umělecké činnosti a inspiruje případně k dalšímu studiu na vysokých školách s uměleckým, případně pedagogickým zaměřením, a nebo k fundovanému uplatnění v neprofesionálních aktivitách.

Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin umožňuje Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o.p.s. vybraným žákům, kteří na základě svých vynikajících vzdělávacích výsledků reprezentují školu na regionální, národní i mezinárodní úrovni na doporučení třídního učitele s přihlédnutím k jejich individuálním možnostem, schopnostem a celkovému zájmu o kompletní studijní program stanovený učebními plány (ŠVP nebo učebními plány schválenými MŠMT ČR). Jedná se o rozsáhlejší, hlubší a obsahově náročnější studium, které žáky připravuje ke studiu ve středních, vyšších odborných i vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením a tím je směřuje k výběru povolání (příprava k výběru budoucí povolání hudebníka není podmínkou). Toto studium je nenárokové.

Studium pro dospělé umožňuje jednotlivým zájemcům z řad pracující veřejnosti i seniorům rozvoj v uměleckých oblastech v rámci svých individuálních možností a schopností v souladu s koncepcí celoživotního vzdělávání. Toto studium je nenárokové.

V oblasti Hudební interpretace a tvorba (školní vzdělávací program) i v oblasti výuky podle původních platných učebních plánů a učebních osnov schválených MŠMT ČR, je všem žákům Soukromé základní umělecké školy Zavadilka, o.p.s. umožněno prostřednictvím odborného vedení všech pedagogů školy osvojit si hru na vybraný nástroj. Každý žák získává elementární hudební návyky a dovednosti v hlavních předmětech příslušných studijních zaměření formou individuální výuky: Hra na housle, Hra na violu, Hra na violoncello, Hra na kontrabas a Hra na klavír, které následně rozvíjí nejen jako sólista, ale i jako spoluhráč v nástrojových seskupeních v předmětech společných pro všechna studijní zaměření – Kolektivní interpretace, formou kolektivní výuky (školní vzdělávací program), – v kolektivních předmětech: Komorní hra, Smyčcový soubor, Komorní orchestr, Hudební nauka (původní platné učební plány a učební osnovy).

Vzdělávací oblast

– Recepce a reflexe hudby, předmět společný pro všechna studijní zaměření – Hudební nauka(školní vzdělávací program)
– kolektivní předmět Hudební nauka (původní platné učební plány a učební osnovy MŠMT ČR)

umožňuje všem žákům Soukromé základní umělecké školy Zavadilka, o.p.s. orientovat se ve světě hudby, využívat i přenášet zkušenosti, dovednosti a vědomosti získané z praktických činností do vnímání hudby prostřednictvím aktivního poslechu i prostřednictvím osobních interpretačních zkušeností, a tím následně poučeněji interpretovat hudební dílo, případně je kultivovaným způsobem kriticky hodnotit. Realizace vzdělávacího obsahu těchto oblastí probíhá způsobem činnostního pojetí výuky formou kolektivní výuky.

Cílem koncepce základního uměleckého vzdělávání v Soukromé základní umělecké škole Zavadilka, o.p.s. je utvářet a rozvíjet klíčové kompetence svých žáků, kultivovat tím jejich osobnost po stránce umělecké i sociální, motivovat je k celoživotnímu učení s ohledem na jejich potřeby a reálné možnosti. Dále pak připravit žáky po odborné stránce pro vzdělávání ve středních, vyšších odborných případně vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením a především ke studiu v konzervatořích. Vést je k ohleduplné spolupráci tvorbou vlastního příznivého sociálního, emocionálního a pracovního klimatu. Ve výsledku pak vychovat poučeného interpreta jednak z řad budoucích profesionálních hudebníků z povolání, a jednak z řad budoucích hudebních amatérů – vzdělaných milovníků umění, to znamená interprety i posluchače se schopnostmi propojit hudební teorii s praxí, hlouběji tak prožít hudbu, kultivovat sebe a přispět tak k posílení estetických a etických hodnot ve veřejném životě, potažmo i v celé společnosti v národním i mezinárodním měřítku.

Očekávané výstupy deklarované ve školním vzdělávacím programu na konci sedmého ročníku ve všech studijních zaměřeních prvního vzdělávacího stupně základního studia i studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a čtvrtého ročníku ve všech studijních zaměřeních druhého vzdělávacího stupně základního studia i studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin jsou nastaveny tak, že budou následně představovat závazné minimum, s možností prokazatelného ověření.

Vzdělávací obsah, který je vymezený jednak učebními plány školního vzdělávacího programu Soukromé základní umělecké školy Zavadilka, o.p.s., a jednak původními platnými učebními plány schválenými MŠMT ČR, dává rámec vzdělávacím činnostem realizovaných v jednotlivých ročnících podle výše uvedených dokumentů a závazně umožňuje žákovi na konci příslušného ročníku příslušného vzdělávacího stupně stanovené způsobilosti ovládat. Očekávané výstupy predikované rámcovým vzdělávacím programem základního uměleckého vzdělávání a stanovené ve vlastním školním vzdělávacím programu, mohou být a aktuálním časovém horizontu ve všech studijních zaměřeních na konci sedmého ročníku prvního vzdělávacího stupně základního studia i studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, a rovněž na konci čtvrtého ročníku druhého vzdělávacího stupně základního studia i studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, překročeny. Očekávané výstupy na konci současného třetího ročníku základního studia v prvním vzdělávacím stupni, ve všech studijních zaměřeních, jsou pojaty orientačně a nemají závazný charakter. Jsou určeny k orientaci pedagogů školy při tvorbě učebních plánů pro jednotlivé vyučovací předměty.

Výuka v Soukromé základní umělecké škole Zavadilka, o.p.s.

– na základě školního vzdělávacího programu
– na základě původních platných učebních plánů a učebních osnov schválených MŠMT ČR,

je koncepčně určena:

– v jednoletém i dvouletém přípravném studiu prvního vzdělávacího stupně dětem předškolního věku a mladším žákům základních škol. Do školy mohou být přijati na základě Školského zákona č. 472/2011 – matrika, částka 161, rovněž děti před dovršením pěti let.
– v prvním až sedmém ročníku základního studia i studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin prvního vzdělávacího stupně žákům základních škol.
– ve druhém vzdělávacím stupni je přípravné studium určeno pro zájemce z řad začínajících žáků, kteří spadají do věkové kategorie středoškolských případně vysokoškolských studentů.
– v prvním až čtvrtém ročníku základního studia i studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin druhého vzdělávacího stupně starším žákům základních škol, ale především středoškolským, případně i vysokoškolským studentům.

Kapacita Soukromé základní umělecké školy Zavadilka, o.p.s. v současné době čítá šedesát žáků.

Vedení školy :

 • ředitelka školy : Mgr. Libuše Drhová,
 • statutární zástupce ředitele: Mag. Art Jana Drhová,
 • zástupce ředitele: Mag. Art Nikolas Alessandro Dante,
 • zástupce ředitele: Mag. art Teodor Brcko,
 • správní rada školy: Jaroslav Kursa, paní Zlata Kursová, paní Pavla Žílová;
 • dozorčí rada školy: pan Radomil Hájek, Mgr. Jana Brcková, Mag. art Teodor Brcko;
 • ekonom školy: paní Jiřina Boráková, DiS.

 

Vyučovací obor :  Hudební

A – Oblast Hudební interpretace a tvorba, individuální výuka

Výuka vedena v souladu se studijními plány a studijními výstupy Školního vzdělávacího programu Soukromé základní umělecké školy Zavadilka, o. p. s.

B – Oblast Recepce a reflexe hudby, kolektivní výuka

Výuka vedena v souladu se studijními plány a studijními výstupy Školního vzdělávacího programu Soukromé základní umělecké školy Zavadilka, o. p. s.

 

A, B – 1. Vzdělávací zaměření: Hra na smyčcové nástroje

A, B – 2. Vzdělávací zaměření: Hra na klávesové nástroje

 

A, B – 1. Vzdělávací zaměření: Hra na smyčcové nástroje

Studijní zaměření: Hra na housle:

Studijní zaměření: Hra na violu:

Studijní zaměření: Hra na violoncello:

Studijní zaměření: Hra na kontrabas:

žáci PHO, I. a II. vzdělávacího stupně,

žáci 1. – 7. ročníku I. vzdělávacího stupně,

žáci 1. – 4. ročníku II. vzdělávacího stupně

Forma studia:

přípravné, základní vzdělávání a vzdělávání s rozšířeným počtem vyučovacích hodin),

žáci SPD;

 

Předměty společné pro všechna studijní zaměření:

Vyučovací předmět: Přípravná hudební výchova I.,

Přípravná hudební výchova II.,

Hudební nauka,

Smyčcový soubor,

Komorní orchestr;

 

A, B – 2. Vzdělávací zaměření: Hra na klávesové nástroje

Studijní zaměření: Hra na klavír:     žáci PHO, I. a II. vzdělávacího stupně,

žáci 1. – 7. ročníku I. vzdělávacího stupně,

žáci 1. – 4. ročníku II. vzdělávacího stupně

Forma studia:

přípravné, základní vzdělávání a vzdělávání s rozšířeným počtem vyučovacích hodin),

žáci SPD;

Předměty společné pro všechna studijní zaměření:

Vyučovací předmět: Přípravná hudební výchova I.,

Přípravná hudební výchova II.,

Hudební nauka,

Smyčcový soubor,

Komorní orchestr;

 

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 :

 • přijímací zkoušky ve dnech 10. – 15. června 2023
 • přijímací zkoušky ve dnech 03. – 10. září 2023

Den otevřených dveří: 6. března 2023

 

Veřejné akce školy:

 • Interní a veřejná žákovská vystoupení průběžně cca 2x v měsíci
 • Absolventské koncerty: 12. květen 2023, 2. červen 2023
 • Koncert ZUŠ Open: 19. květen 2023
 • Mezinárodní houslová soutěž a Mezinárodní soutěžní přehlídka k poctě Mistra Váši Příhody „Nové evropské talenty“ ve dnech 15. – 18. červen 2023