Informace o škole

Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o.p.s. zahájila vyučování v hudebním oboru dne 1. září 2007. Od počátku měla úzkou specializaci se zaměřením na základní umělecké vzdělávání, zprvu v oddělení smyčcových nástrojů, v hlavních předmětech: Hra na housle, Hra na violu, od roku 2008 také Hra na violoncello, a v oddělení klávesových nástrojů, v hlavním předmětu: Hra na klavír.

Výuka byla členěna a organizována podle učebních osnov, schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 30. června 1989 pod Č. j. 15.987 / 89 pro přípravné studium, základní a rozšířené studium v prvním a ve druhém vzdělávacím stupni i pro studium pro dospělé v základních uměleckých školách, a podle učebních plánů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 26. června 1995 pod Č.j. 18.418 / 95 – 25.

1. září 2012 vstoupil v platnost vlastní školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Zavadilka, o. p. s., který byl aktualizován k 1. září 2013. Představuje školní kurikulum, podle kterého se organizuje a uskutečňuje vzdělávání. Je podřízen státnímu kurikulárnímu dokumentu Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy – dále jen rámcový vzdělávací program základního uměleckého vzdělávání, který vymezuje závazné rámce pro jednotlivé obory uměleckého vzdělávání.

Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Zavadilka, o. p. s. byl vypracován a sestaven kolektivem jejích pedagogických pracovníků, podle platné předlohy Rámcového vzdělávacího programu základního uměleckého vzdělávání, vydaného Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, pod Č.j. 12 955 / 2010 – 22, v Čl. 1 v souladu s § 4 odst. 3 zákona 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve vazbě na evropskou dimenzi ve vzdělávání, s účinností od 1. září 2010. Patří mezi veřejné dokumenty, je uložen ve sborovně školy a na požádání je přístupný pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost.

V současné době poskytuje Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o. p. s. základy uměleckého vzdělání v hudebním oboru, které systémově navazují, a ve své podstatě představují nepostradatelné východisko pro případné další umělecké vzdělávání ve středních, vyšších odborných i vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením a především v konzervatořích.

Samotné základní umělecké vzdělávání má podobu dlouholetého, komplexního studia, jehož kvalita je v Soukromé základní umělecké škole Zavadilka, o. p. s. zajišťována pečlivě voleným kolektivem zaměstnanců školy. Rozvíjí a kultivuje umělecké nadání širokého okruhu zájemců, kteří prokáží potřebné předpoklady ke studiu, a současně je rozsáhlou platformou pro vyhledávání umělecky mimořádně nadaných osobností. Výsledky vzdělávání jsou zde průběžně mapovány a dokladovány v průběhu interních i veřejných žákovských vystoupení, při ročníkových postupových a závěrečných zkouškách, úrovní absolventských výkonů při interních a především veřejných absolventských koncertech, dále pak také úspěšností žáků školy v národních i mezinárodních soutěžích a přehlídkách. Demonstrovány jsou pak ve vlastním hodnocení školy.