Informace o škole

Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o.p.s.

 

zahájila vyučování v hudebním oboru dne 1. září 2007.

Vzdělávací obsah byl od počátku úzce specializován v oblasti Hudební interpretace a tvorba, ve vzdělávacích zaměřeních Hra na smyčcové nástroje, Hra na klávesové nástroje v hlavních předmětech: Hra na housle, Hra na violu, Hra na violoncello, Hra na kontrabas, Hra na klavír, je provázán s oblastí Recepce a reflexe hudby především v podobě kolektivní výuky (například jako hudební nauka) a členěn podle §109 zákona č. 561/2004 Sb. na přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé.

Výuka je členěna a organizována podle vlastního školního vzdělávacího programu, který představuje školní kurikulum na jehož podkladě je realizováno základní umělecké vzdělávání. Je podřízen státnímu kurikulárnímu dokumentu „Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy“, který vymezuje závazné rámce pro jednotlivé obory vzdělávání.

Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Zavadilka, o. p. s. byl vypracován a sestaven kolektivem pedagogických pracovníků, podle platné předlohy Rámcového vzdělávacího programu základního uměleckého vzdělávání, vydaného Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, pod Č.j. 12 955 / 2010 – 22, v Čl. 1 v souladu s § 4 odst. 3 zákona 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve vazbě na evropskou dimenzi ve vzdělávání, s účinností od 1. září 2010. Patří mezi veřejné dokumenty, je uložen ve spisovně školy a na požádání je přístupný pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost.

Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o. p. s. umožňuje získat základy uměleckého vzdělání v hudebním oboru, které systémově umožňují návaznost na další umělecké vzdělávání ve středních, vyšších odborných i vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením a především v konzervatořích.

Samotné základní umělecké vzdělávání má podobu dlouholetého, komplexního studia, jehož kvalita je v Soukromé základní umělecké škole Zavadilka, o. p. s. garantována zkušenými pedagogickými pracovníky školy. Rozvíjí a kultivuje umělecké nadání širokého okruhu zájemců, kteří prokáží potřebné předpoklady ke studiu, a současně je rozsáhlou platformou pro vyhledávání umělecky mimořádně nadaných osobností. Výsledky vzdělávání jsou průběžně mapovány a dokladovány v průběhu interních i veřejných žákovských vystoupení, při ročníkových postupových a závěrečných zkouškách, úrovní absolventských výkonů při interních a především veřejných absolventských koncertech, dále pak také úspěšností žáků školy v národních i mezinárodních soutěžích a přehlídkách. Demonstrovány jsou pak ve vlastním hodnocení školy.