Informace o škole

Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o.p.s.

 

zahájila vyučování v hudebním oboru dne 1. září 2007.

Vzdělávací obsah byl od počátku úzce specializován v oblasti Hudební interpretace a tvorba, ve vzdělávacích zaměřeních Hra na smyčcové nástroje, Hra na klávesové nástroje v hlavních předmětech: Hra na housle, Hra na violu, Hra na violoncello, Hra na kontrabas, Hra na klavír, je provázán s oblastí Recepce a reflexe hudby především v podobě kolektivní výuky (například jako hudební nauka) a členěn podle §109 zákona č. 561/2004 Sb. na přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé.

Výuka je členěna a organizována podle vlastního školního vzdělávacího programu, který představuje školní kurikulum na jehož podkladě je realizováno základní umělecké vzdělávání. Je podřízen státnímu kurikulárnímu dokumentu „Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy“, který vymezuje závazné rámce pro jednotlivé obory vzdělávání.

Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Zavadilka, o. p. s. byl vypracován a sestaven kolektivem pedagogických pracovníků, podle platné předlohy Rámcového vzdělávacího programu základního uměleckého vzdělávání, vydaného Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, pod Č.j. 12 955 / 2010 – 22, v Čl. 1 v souladu s § 4 odst. 3 zákona 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve vazbě na evropskou dimenzi ve vzdělávání, s účinností od 1. září 2010. Patří mezi veřejné dokumenty, je uložen ve spisovně školy a na požádání je přístupný pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost.

Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o. p. s. umožňuje získat základy uměleckého vzdělání v hudebním oboru, které systémově umožňují návaznost na další umělecké vzdělávání ve středních, vyšších odborných i vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením a především v konzervatořích.

Samotné základní umělecké vzdělávání má podobu dlouholetého, komplexního studia, jehož kvalita je v Soukromé základní umělecké škole Zavadilka, o. p. s. garantována zkušenými pedagogickými pracovníky školy. Rozvíjí a kultivuje umělecké nadání širokého okruhu zájemců, kteří prokáží potřebné předpoklady ke studiu, a současně je rozsáhlou platformou pro vyhledávání umělecky mimořádně nadaných osobností. Výsledky vzdělávání jsou průběžně mapovány a dokladovány v průběhu interních i veřejných žákovských vystoupení, při ročníkových postupových a závěrečných zkouškách, úrovní absolventských výkonů při interních a především veřejných absolventských koncertech, dále pak také úspěšností žáků školy v národních i mezinárodních soutěžích a přehlídkách. Demonstrovány jsou pak ve vlastním hodnocení školy.

Zřizovatel školy:

Společnost Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o. p. s., nezisková společnost

 

Sídlo společnosti: Zavadilka 2143, 370 05 České Budějovice

Zakladatel: pan MgA. Jan Drha

Zastoupení: paní Mgr. Libuše Drhová, ředitelka společnosti

 

Vedení školy: 

ředitelka školy: paní Mgr. Libuše Drhová

statutární zástupce ředitele: paní Mag. Art. Jana Drhová,

zástupce ředitele: pan Mag. Art Nikolas Alessandro Dante,

zástupce ředitele: pan Mgr. art. Teodor Brcko,

Správní rada školy: pan MUDr. Jaroslav Kursa, paní Zlata Kursová, paní Pavla Žílová;

Dozorčí rady školy: pan Radomil Hájek, paní Mgr. Jana Brcková, pan Mgr. art. Teodor Brcko;

Ekonom školy: paní Jiřina Boráková, DiS.

 

Pracovníci školy:

Mgr. art. Teodor Brcko
Jan Pavel Černý, DiS
Mag. art Nikolas Alessandro Dante
MgA. Jan Drha
Mag. art Jana Drhová
Mgr. Libuše Drhová
MgA. Libor Heřman
Viktoriia Koloňuk
Mgr. Dinara Suleymanová
Mgr. Michaela Vyoralová
Marie Winklerová
Mgr. Anežka Zimmermannová
Mgr. art. Michaela Žureková