Studium

Informace o škole

Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o.p.s.

zahájila vyučování v hudebním oboru dne 1. září 2007.

Vzdělávací obsah je od počátku úzce specializován v oblasti Hudební interpretace a tvorba, ve vzdělávacích zaměřeních Hra na smyčcové nástroje, Hra na klávesové nástroje v hlavních předmětech: Hra na housle, Hra na violu, Hra na violoncello, Hra na kontrabas, Hra na klavír, je provázán s oblastí Recepce a reflexe hudby především v podobě kolektivní výuky (například jako hudební nauka) a členěn podle §109 zákona č. 561/2004 Sb. na přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé.

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky, úhrada Úplaty za vzdělávání a dodržování zásad bezpečnosti provozu školy, požární ochrany i zásad GDPR.

Výuka je členěna a organizována podle vlastního školního vzdělávacího programu, který představuje školní kurikulum, na jehož podkladě je realizováno základní umělecké vzdělávání. Je podřízen státnímu kurikulárnímu dokumentu „Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy“, který vymezuje závazné rámce pro jednotlivé obory vzdělávání.

Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Zavadilka, o. p. s. byl vypracován a sestaven kolektivem pedagogických pracovníků, podle platné předlohy Rámcového vzdělávacího programu základního uměleckého vzdělávání, vydaného Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, pod Č.j. 12 955 / 2010 – 22, v Čl. 1 v souladu s § 4 odst. 3 zákona 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve vazbě na evropskou dimenzi ve vzdělávání, s účinností od 1. září 2010. Patří mezi veřejné dokumenty, je uložen ve spisovně školy a na požádání je přístupný pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost.

Soukromá základní umělecká škola Zavadilka, o. p. s. umožňuje získat základy uměleckého vzdělání v hudebním oboru, které systémově umožňují návaznost na další umělecké vzdělávání ve středních, vyšších odborných i vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením a především v konzervatořích.

Samotné základní umělecké vzdělávání má podobu dlouholetého, komplexního studia, jehož kvalita je v Soukromé základní umělecké škole Zavadilka, o. p. s. garantována zkušenými pedagogickými pracovníky školy. Rozvíjí a kultivuje umělecké nadání širokého okruhu zájemců, kteří prokáží potřebné předpoklady ke studiu, a současně je rozsáhlou platformou pro vyhledávání umělecky mimořádně nadaných osobností. Výsledky vzdělávání jsou průběžně mapovány a dokladovány v průběhu interních i veřejných žákovských vystoupení, při ročníkových postupových a závěrečných zkouškách, úrovní absolventských výkonů při interních a především veřejných absolventských koncertech, dále pak také úspěšností žáků školy v národních i mezinárodních soutěžích a přehlídkách. Demonstrovány jsou pak ve vlastním hodnocení školy.

Pracovníci školy ve školním roce 2023/2024:

Paní Jiřina Boráková, DiS. – účetní

Mgr. art Teodor Brcko, pedagog (Hra na violoncello, Hra v komorním orchestru)
Mag. art Nikolas Alessandro Dante, zástupce ředitelky, pedagog (Hra na housle)
MgA. Jan Drha, pedagog (Hra na housle)
Mag. art Jana Drhová, statutární zástupce ředitelky, pedagog (Hra na klavír, Korepetice)
Mgr. Libuše Drhová, ředitelka školy, pedagog

(Hra na housle, Hra na violu, Hudební nauka, Smyčcový soubor)

Bc. Manuela Mendelová, pedagog (Hra na housle)
Mgr. Dinara Suleymanová, pedagog (Korepetice)

Mgr. Jana Vážanská, pedagog (Hra na klavír)
Mgr. Michaela Šikutová – Vyoralová, pedagog (Hra na housle)
Paní Marie Winklerová, technická pracovnice
Mgr. Anežka Zimmermannová, administrativní pracovnice
Mgr. art Michaela Žureková, pedagog (Hra na klavír)

 

Vyučování v hlavních předmětech je vedeno individuálním způsobem v duchu tradic českého uměleckého školství, obohaceného současnými aktuálními zahraničními trendy s metodicko psychologickým přístupem pedagogických pracovníků, který zohledňuje věk, míru talentu i zaměření každého žáka. Vyučovací způsoby tak navazují na minulost, žijí současností a mají ambice být platné i v budoucnu prostřednictvím své mnohostrannosti, komplexnosti, pružnosti a rozvojem možností individuálního přístupu učitele i žáka ke studiu. Zabývá se tak praktickým řešením základní i pokročilé problematiky nástrojové hry. Pedagogové školy tedy řeší jednak problematiku základní i pokročilé nástrojové hry a současně také předávají osobní interpretační zkušenosti prostřednictvím interaktivní spolupráce s mimořádně nadanými žáky nejen SZUŠ Zavadilka, o. p. s., ale i na národní a mezinárodní úrovni v rámci partnerské spolupráce se školami v České republice i v zahraničí.

 

V rámci kolektivních předmětů Hra ve smyčcovém souboru (je určen pro mladší žáky školy) a Hra v komorním orchestru (je určen pro starší žáky školy) využívají všichni žáci i studenti znalostí a dovedností z individuální výuky a rozvíjí smysl pro kolektivní interpretaci.

V hlavních předmětech i v předmětech kolektivní interpretace pak všichni žáci školy po praktické stránce využívají a rozšiřují základy teoretické přípravy z kolektivního předmětu Hudební nauka. Mimořádná pozornost je věnována kulturnímu životu, poslechu nahrávek a návštěvě divadel i koncertních síní.

 

Škola spravuje archiv školních i mistrovských hudebních nástrojů, které svým žákům (ve výjimečných případech i zájemcům z řad veřejnosti) zapůjčuje za úplatu podle Směrnice o podmínkách pronájmu hudebních nástrojů v aktuálním školním roce, na základě oboustranně podepsané výpůjční smlouvy.

Škola pro domácí přípravu žáků klavírního oddělení preferuje akustický nástroj. Při výběru akustického nástroje je schopna poskytnout individuální poradenství.

 

Výrazná podpora je věnována mimořádně nadaným žákům – přehrávky, koncerty, soutěže, soutěžní přehlídky, mistrovské kurzy apod..

Škola rovněž vytváří podmínky pro podporu žáků ze sociálně slabších rodin.

Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě výběrového řízení, nebo pokud prokáží výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání, anebo pokud jsou, případně byli, výkonnými umělci.

 

Jádrem stávajícího pedagogického sboru jsou vyučující s mezinárodními pedagogickými a uměleckými zkušenostmi, kteří graduovali na prestižních vysokých školách v Rakousku, ve Švýcarsku a v Rusku – Mgr. art Teodor Brcko, Mag. art Nikolas Alessandro Dante, Mag. art Jana Drhová a Mgr. Dinara Suleymanová. V následné zahraniční praxi spolupracovali se světově uznávanými osobnostmi (např. Ivry Gitlis, Martha Argerich) – vyučovací jazyk: CZ, D, En.